NED IND

LEVEN MET LOFPRIJZING

2 Oktober 2016

puji

Psalmen 150:1-6 David sprak Prijs de Heer op Zijn heilige plaats. Als wij de Heer lofprijzen moeten we dat in de juiste richting doen. Deze heilige plaats geeft aan dat God die geprezen wordt ook zelf een heilige Persoonlijkheid heeft.
Niet alle liederen of muziek door ons gezongen of gespeeld zal God behagen. Als die lofprijzing echt gemeend is dan zal Gods heilige aanwezigheid ook in die lofprijzing zijn.
Psalmen 22:4 Echter U als heilige troont daar boven alle lofprijzingen van Israel.

Wij zien hier verscheidene muziekinstrumenten die alle waarschijnlijk gespeeld worden ter ondersteuning van de lofprijzingen:
1. Alle blaasmuziek. Trompet en fluit dit zijn blaasinstrumenten.
2. Tamboerijn en slagbekken . Dit is trommelmuziek.
3. Luit/harp en een zessnarige luit of zogezegd een instrument met tien snaren, dit is muziek waarbij je plukt met je vingers.
4. Om al dat muziek te completeren, schroom je niet om te dansen. Als zodanig moeten wij dit alles met geheel ons hart doen ter verheerlijking van de Heer, zodat God aanwezig zal zijn in die dienst.

Dus lieve vrienden in Christus laten we God met geheel ons hart dienen. Niet omdat zingen en muziek spelen een hobby van ons is maar dat we goed begrijpen waarom we dat doen. Als we al die muziekinstrumenten boven zien is het dan niet zo dat we heel goed voor de dag moeten komen. We moeten extra oefenen om een beter resultaat te verkrijgen. 1Korintus 14:7 Alle muziekinstrumenten moeten een helder en verschillend geluid voortbrengen. Zodat de mensen die het aanhoren erop kunnen reageren. Laat ons dit alles doen met een nog liefdevoller hart aan de Heer.
RENNEN NAAR EEN DUIDELIJK DOEL

24 Januari 2016

run

Filipenzen 3:12-14 Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13. Broeders ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14. maar een ding (doe ik ): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Wij de hele gemeente van de Shekinah Glory kerk in Amstelveen, danken de Heer, omdat, vanwege Zijn gunst, onze kerk en gemeente al 7 jaar bestaat in Amstelveen. Laten we allemaal het Woord van God overdenken zoals hierboven is beschreven.
Apostel Paulus is een harde werker en voor ons een heel goed voorbeeld. Als apostel gezalfd en door God gebruikt op een buitengewone manier om God te dienen, Paulus getuigde oprecht en eerlijk, ik ben niet volmaakt, ik ben nog aan het rennen om het na te jagen, als ik het kan vangen, wat moet Paulus eigenlijk vangen? Dat is die volmaaktheid waar hij op doelde. Proberen volmaakt te zijn is een hemelse roeping die ieder kind van God moet hebben.

Mattheus 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk Uw hemelse Vader volmaakt is. Dit is voor een kind van God het voornaamste doel. Een goed mens worden is al moeilijk, hoe moeilijk is het dan een rechtvaardig mens te worden en nog moeilijker om een volmaakt mens te zijn.
Maar wees er zeker van, God zal er niet over spreken als het niet haalbaar is, wat onmogelijk is voor de mens, voor God is niets onmogelijk.
Stop niet met wat je vandaag probeert, ga door met al je kracht en dien God tot je erbij neervalt met een eindeloze geestdrift. God zal werken, via Zijn Woord zal het proces van volmaaktheid zich in ons leven openbaren.
Werk, werk voor God, totdat Hij voor de 2e keer terugkomt en Hij ons vindt drukdoende voor Hem te werken. God zal tegen ons zeggen, heel goed wat je gedaan hebt, mijn goede en trouwe dienstknecht, kom binnen en wees blij samen met uw Heer. Denk eraan dat er nu geen tijd meer is om te dralen,laat staan lui te zijn, laten we steeds geestdriftig God blijven dienen, opdat wij Gods hart mogen behagen. God zegent ons allemaal.
IMANUEL

06 Desember 2015

imanuel

Mattheus 1:23 De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuel noemen, dat betekent: "God is met ons"

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Broeders en zusters in Christus, we gaan de laatste maand in van het jaar 2015. In deze maand wil ik u allen aanraden om te overdenken en ook meteen dankbaar te zijn voor Gods begeleiding in ons persoonlijk leven in dit hele jaar.
Als we denken aan de naam Immanuel, wat betekent: God is met ons, dan is de relatie met de maand december of om precies te zijn met kerstviering heel nauw. We moeten bepalen hoe ver en hoe hevig Gods participatie is in ons leven van het begin van het jaar tot het eind van dit jaar.

Ik wil wijzen op een voorbeeld omtrent Jakob (Israel): Genesis 48 : 21 Toen zei Israel tegen Jozef: "Ik ga spoedig sterven, maar God zal met je zijn en je terugbrengen in Kanaan, het land van je voorouders. Toen dit voorval geschiedde waren alle kinderen Gods (Jakob) slaven in Egypte (lees Exodus 12 : 40 ) Maar voordat Jakob stierf, heeft hij de boodschap aan zijn zoon Jozef doorgegeven.
God zal met jullie zijn en jullie uit dit slavenland begeleiden, terug naar het land van je voorouders, dat is Kanaan of Palestina nu. De geschiedenis heeft bewezen dat God het volk Israel zeker heeft begeleid sinds het verlaten van Egypte, in hun 40-jarig reis door de woestijn tot in Kanaan, zodat we tot nu toe kunnen zien dat God steeds Zijn volk begeleidt.

Immanuel of God is met ons, hier moeten we van genieten en het zeker ervaren in ons leven. Twijfel nooit aan Gods aanwezigheid in jouw leven. God zegen je.
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld

04 Oktober 2015

book of life

Psalmen 90:12 Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen.

Het leven van een mens hier op aarde is als een boek.
Elke dag krijgen we een nieuwe en lege bladzijde, waarin we de keus hebben om te bepalen wat wij op dat nieuwe lege blad gaan opschrijven. We kunnen het ook leeg laten, of het vullen met dingen die niet duidelijk zijn, of we vullen die bladzijde met dingen die niet nuttig zijn of misschien vullen we het met heel slechte dingen.
De keuze is aan ons, ons levensblad van gisteren en alle dagen die al geweest zijn, we hebben ze allemaal beschreven en al uitgetekend. Dat zijn allemaal bladzijdes die al voorbij zijn. Het belangrijkste is dat we ze heel zorgvuldig overdenken.
De bladzijde vandaag en die nog komen moet, hoe en waarmede moeten wij ze vullen. Probeer over deze illustratie na te denken:
1 dag betekent 1 bladzijde, 1 maand betekent 30 bladzijdes, 1 jaar betekent 365 bladzijdes. Als u vandaag 62 jaar oud bent en u vermenigvuldigt met 365 dagen/bladzijdes dan hebt uw leven al een boek voortgebracht van 22.630 dagen/bladzijdes dik. Laten we het vergelijken met het Oude en het Nieuwe testament, die heeft samen 1408 bladzijdes. Dus als wij nu 62 jaar oud zijn dan is ons levensboek gelijk aan 16 Bijbels.
Het is dus al vrij veel het levensboek die u hebt beschreven of ingevuld. Overdenk deze herinneringen zorgvuldig, want op een dag zal zeker het laatst bladzijde aankomen waarna het boek wordt gesloten. Als dit laatste bladzijde is bereikt, kunnen we niets meer doen dan alleen maar wachten om ons hele levensboek te verantwoorden tegenover God, de gever en de eigenaar van ons leven.
1 Samuel 2:6 de Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.

Laten wij bladzijde voor bladzijde van ons leven dat ons nog rest toegewijd zijn aan God en God liefhebben met heel ons hart, probeer het hart van uw God te behagen. AMEN.
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld

04 Oktober 2015

be different

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene.

Waarom verbiedt Gods Woord ons om gelijkvormig te zijn met deze wereld? Omdat:
1. 1 Johannes 2:17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Want deze wereld gaat voorbij met al wat erin zit en haar begeren, daarom verbiedt God ons om gelijkvormig te zijn met deze wereld.

2. Johannes 1:10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. (lees ook Johannes 17:25) de eigenschap van deze wereld is dat men nooit wil of nooit in staat is om de ware God te kennen.

3. Johannes 14:17 De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn, er zijn drie belangrijke punten in deze vers:
1. de wereld heeft de Geest van de Waarheid niet ontvangen
2. de wereld ziet die Geest van de Waarheid niet
3. de wereld kent die Geest van de Waarheid niet.
Dat wil zeggen dat deze wereld blind is voor de getrouwe Waarheid of de Waarheid die van God afkomstig is. Juist de zeer vitale behoefte van de mens is de Waarheid van God. Want alleen die Waarheid kan de mens redden.

4. 1 Korinthiers 11:32 Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Wat betekent, het doel van Gods oordeel over ons is om ons te leren, zodat ons leven welgevallig wordt voor God. Daarentegen is Gods oordeel voor deze wereld, om de hele wereld en haar begeren te vernietigen.

De 4 punten hierboven maken dat wij door Gods Woord verboden worden om gelijkvormig te zijn aan deze wereld. Laten wij met heel ons hart proberen om gelijkvormig te zijn aan Christus, de mannelijke hemelse bruidegom, die binnenkort komt. Amen
Wordt een rechtvaardig mens

06 September 2015

psalm9012

Psalmen 90:12 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Een rechtvaardig mens worden is een "must" voor Christenen, dus daarom moeten we goed het advies uit de Bijbel hierboven nalezen. Het tellen van onze dagen wordt hier niet bedoeld het tellen van, een week heeft 7 dagen, een maand 30 dagen, en 1 jaar 365 dagen, dat is niet de bedoeling, maar we moeten tellen wat we hebben gedaan elke dag, wat we hebben gesproken, wat het doel is van ons leven, wat we hebben bereikt, en waar we voor leven, en hoe wij Gods hart hebben behaagd, al die dingen moeten we tellen, ook Gods zegen elke dag die we hebben ontvangen, laten we tellen zodat we rechtvaardige mensen worden.

Waarom moet een christen een rechtvaardig mens worden?:
1. Lucas 12:42-43 En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op hun tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. De betekenis van deze vers is: Een rechtvaardig iemand is een ijverig werker en is te vertrouwen voor zijn taak en zal niet teleurstellen.

2. Mattheus 7:24 Een ieder nu, die deze woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Een rechtvaardig mens luistert naar het Woord van God en ze ook doet. Een rechtvaardig mens wordt hier vergeleken met iemand die zijn huis bouwt op een rots. Een rechtvaardig mens heeft een goed uitgedacht plan en berekeningen.

3. Mattheus 25:4 Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen, in deze gelijkenis van de 10 maagden die graag de komst van de mannelijke bruidegom willen verwelkomen, zijn er 5 domme en 5 wijze maagden. De wijze namen lampen mee maar ook olie in hun kruiken. Zij stellen Gods rechtvaardige kerk voor met hun licht (het licht betekent het Woord van God, Psalmen 119:105).
Maar namen ook olie mee in hun kruiken, (Olie wijst op zalving door de Heilige Geest). Dat Woord zal leven en machtig zijn en Licht worden omdat het wordt gezalfd door de Heilige Geest.

Daarom moet elke christen tot de groep rechtvaardige mensen behoren. Lees de Bijbel elke dag want Gods Woord is de bron van die rechtvaardigheid. Amen.
Waarheid die vrijmaakt

02 Augustus 2015

church

Johannes 8:32 En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.

Wees gegroet in de liefde van Christus!

In deze maand augustus wil ik het hebben over een heel belangrijk thema uit de Bijbel over Waarheid die vrijmaakt, als we dit begrip waarheid die vrijmaakt nauwkeurig bezien wil dat zeggen dat er ook een Waarheid is die niet vrij kan maken, namelijk de waarheid van je eigen leven. De waarheid van je eigen leven lijkt op een volmaakte beugel die ons leven onbewust zo lang vasthoudt, welnu laten we leren over dit belangrijk onderwerp Waarheid die vrijmaakt.

Ten eerste moeten we weten wie die waarheid is?
Johannes 1:14
Het Woord is vleesgeworden duidt op de persoon van Christus, van wie aan het eind van deze tekst wordt gezegd dat Hij vol van liefde en gerechtigheid is.
Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dit duidt op de persoon van Christus, Hij is namelijk de getrouwe Waarheid.
Galaten 5:1
Christus heeft ons vrijgemaakt, dit is de volmaakte vrijheid. Dit is het resultaat van Christus offer aan het kruis. Hij is die Waarheid.
Johannes 17:17
Het heilig Woord van God is de volmaakte waarheid.
Jacobus 1:25
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die mensen vrijmaakt, de enige volmaakte wet is de wet van God, het ware Woord van God dat in staat is mensen vrij te maken.

Ten tweede moeten we weten waar wij van vrijgemaakt worden?
Romeinen 6:18
Jullie zijn vrijgemaakt van en in dienst van de gerechtigheid. Dit is het grootste werk van die getrouwe Waarheid, die ons mensen heeft verlost van al onze zonden.
Jesaja 58:6
Is dit niet het vasten dat ik verkies, de boeien van de goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, de verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? vers 7 dat u uw brood breekt voor de hongerigen en arme zwervers in uw huis brengt en als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?

Dat wil zeggen: Die waarheid wil dat wij genieten van een leven die vrij is van bindingen, vrij van onderdrukking, vrij van gebreken en die volmaakte waarheid wil dat wij kiezen voor de volmaakte vrijheid. Amen. Jezus zegent ons allen.
De activiteiten van de eerste kerken

07 Jun 2015

church

Wees gegroet in de liefde van Christus!

Handelingen 4:12-16 In al deze verzen van het woord van God, kunnen we duidelijk lezen hoe de apostelen van Christus door God worden gebruikt.
Op een buitengewone manier demonstreren ze een zeer sterke kracht en doen wonderen geschieden die door veel mensen worden ervaren. Al deze dingen gebeuren om te laten uitkomen wat Jezus heeft gezegd in Handelingen 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt.

Laten we letten op Handelingen 4:12 Alle gelovigen verzamelen zich in een hechte gemeenschap, dit is een speciaal iets van de eerste kerken toen. Er is een soort fellowship of gemeenschap of een zeer hechte gemeenschap. Hoe dit soort kerken zich uiten is moeilijk te vinden in deze tijd, maar juist deze hechte gemeenschap is een drijvende kracht dat de kerkbeweging zelf doet ontstaan.

Handelingen 4:13 In die tijd is eigenlijk de haat tegenover volgelingen van Christusreeds begonnen, maar lees heel goed deze verzen, de gelovigen of de eerste kerken hebben een soort gezag die wordt gerespecteerd door veel mensen.
De positieve invloed daarvan kunnen we zien dat de volgelingen van Christus hoe langer hoe meer worden.
En dat kunnen we zelfs zien in Handelingen 4:15-16 dat er een soort gratis genezing is voor veel zieke mensen en mensen die bezeten zijn door geesten komen om gratis genezing te ervaren door God. Dat betekent dat de bewegingen van de eerste kerken toen, het leven van de volgelingen van Christus de omgeving waarin ze wonen zeer positief hebben beinvloed.
Moge de Heilige Geest weer een hele grote schok doen ontstaan aan het eind van deze tijd, zodat de kerk van God zich echt samenspant met de echte, pure leer van God, om zielen naar de Heer Jezus Christus te brengen.
Dat de geestdrift en het vuur van de Heilige Geest nooit gedoofd wordt bij iedere gelovige totdat Jezus Christus voor de tweede keer terugkomt om ons allen op te halen. Amen.
Viering van het Pinksterfeest

03 Mei 2015

lidahapi

Wees gegroet in de liefde van Christus, de hemelse bruidegom.

In de maand mei zal het christendom weer één van haar feestdagen vieren en dat is het feest dat Pinksterfeest wordt genoemd( hebreeuws= shavuot )

Het Pinksterfeest zelf is afkomstig uit het oude testament, dat is:
> Exodus 34:22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.
> Deutronomium 16:10 Dan zult gij het feest der weken vieren tere van de Here, uw God, naar de mate van de gaven, die gij vrijwillig geven zult, naar dat de Here, uw God, u gezegend heeft. De gemeente van God viert het Pinksterfeest of ook wel de 7 wekenfeest genoemd om de 10 geboden te herdenken die door Mozes is ontvangen op de berg Sinaï.
Gods gemeente viert het Pinksterfeest ook als groot feest van 7 weken als dank voor de oogst die ze hebben gekregen.
Dus dit Pinksterfeest wordt gevierd door de gemeente Gods:
Omdat zij de 10 geboden hebben gekozen, omdat zij hebben geoogst en omdat ze God moeten danken. Dat is eigenlijk de geschiedenis van het Pinksteren in het oude testament.

In het nieuwe testament wordt Pinksteren beschreven in Handelingen 2:1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Gerekend vanaf Pasen en de hemelvaart van Jezus tot het neerdalen van de Heilige Geest, en precies op de 50ste dag, dat is Pinksteren, waarin alle gelovigen vervuld zijn van de Heilige Geest in de vorm van het spreken in vreemde talen en allerlei andere talen. Dus het Pinksterfeest dat gevier wordt door de christelijke kerken in het nieuwe testament is om de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem te herdenken. Waarom moeten we het herdenken? Eigenlijk is er geen bevel om de uitstorting van de Heilige Geest te vieren. Maar vanaf toen is de eerste kerk ontstaan onder leiding van de Heilige Geest wat Jezus Zijn discipelen heeft beloofd. Lees verder Johannes 14:6,26 dit is de belofte van Jezus die in Jeruzalem is uitgekomen, en zodra de Heilige Geest is uitgestort zijn de eerste kerken ontstaan.

Dus het Pinksterfeest in de christelijke kerken nu is de herdenking van het uitstorten van de Heilige Geest waardoor de christelijke kerk is ontstaan. God zegent ons allen. Amen.
Wat zoekt gij de levende bij de doden

05 Apr 2015

tomb

Lukas 24:1-6 Lees al deze verzen in uw afzonderlijke bijbels.

Op de eerste dag in die week voelden nog vrij veel mensen sympathie voor Jezus. Ze gingen naar het graf van Jezus terwijl ze specerijen meenamen. Ze wilden het lijk van Jezus met specerijen bestrooien zodat het niet gaat stinken of dat het lang houdbaar zal zijn.
Laten we even kijken wat ze eigenlijk hebben gedaan. We kunnen zeggen dat ze hun loyaliteit en hun aandacht tonen tegenover Jezus. Maar feit is dat toen ze bij het graf aankwamen en naar binnen gingen, dat het lichaam van Jezus, die ze met specerijen wilden bestrooien, er niet meer was, maar die twee mannen in het wit zeiden tegen hen, wat zoekt gij de levende bij de doden? anders gezegd een levende zoeken bij de doden is een grote fout.
Met andere woorden de specerijen die ze meenamen als teken van loyaliteit of aandacht voor het lichaam van Jezus is ook een grote fout of je kunt ook zeggen misplaatst.

Waarom hebben ze eigenlijk deze fout kunnen maken?
Let op hoe vers 6 klinkt, Hij is hier niet, Hij is opgestaan.
Herinnert u zich wat Hij tegen u zei toen Hij nog in Galilea was?
Nu weten we waar de fout is: zij die die morgen naar het graf gingen hebben niet goed de woorden van Christus in hun hart bewaard. Waarschijnlijk hebben ze ook niet geloofd wat Christus hen heeft geleerd toe ze nog samen waren in Galilea.

Twee dingen kunnen we uit deze gebeurtenis halen: een misplaatste loyaliteit en een verkeerd geadresseerde aandacht., Als 2000 jaar geleden hen dat is overkomen, laten wij, die nu in de eeuw van Genade leven, deze gelegenheid die er nog is, zo maximaal mogelijk aangrijpen om goed te leren uit de werkelijkheid van het Woord van God en het juist te bewaren in ons goede hart en het te geloven met heel ons hart, zodat we in de toekomst geen volgelingen van Christus zijn op een verkeerd adres.

Gezegende Paasdagen, de Here Jezus zegent ons allen. Amen.
Alleen bepaalde mensen worden geroepen

01 Mar 2015

call

Nehemia 1:1-11 Ik hoop dat U allen deze verzen zorgvuldig leest in uw afzonderlijke bijbels.

Wees gegroet in de liefde van Christus !
Als we letten op deze zelfde thema hierboven dat alleen bepaalde mensen worden geroepen, dan zullen we zeker via het overdenken van dit woord van God wij kunnen herkennen welke mensen geroepen zijn en welke nog niet.

laten we heel goed op deze verzen letten zodat we onze eigen levens kennen of er in onze levens duidelijk de roep van God is.
>Vers 1.11 Deze vers maakt duidelijk dat Nehemia verantwoordelijk is voor de drank van koning Ahazyweros in het land Susan, een hele goede baan in die tijd.

>Vers 2-3 Nehemia ontvangt gasten, deze zijn: Hanani en vrienden die Jeruzalem zijn ontvlucht, Zij zijn van hetzelfde volk als Nehemia, namelijk het volk Israel.
Nehemia stelt hen bepaalde vragen:
1. Wat is het lot van het volk Israel in gevangenschap en
2. Hoe is de situatie in Jeruzalem.
Hanani en vrienden rapporteren: Het volk van Israel in gevangenschap bevindt zich in hoge nood en in zeer zorgelijke toestand, en wat betreft de stad Jeruzalem, de muur is al afgebroken door de vijand en de poort is verbrand, dat wil zeggen dat de stad Jeruzalem geen beschermmuur meer heeft en de toegangspoort functioneert niet meer, de functie van de poort is te filteren wie er binnenkomt en wie er naar buiten gaat.

>Vers 4.11 In deze verzen zien we hoe Nehemia respons biedt aan datgene wat zijn vrienden vertellen.

>Vers 4,5 Reactie Nehemia, huilen en verzamelen en vasten en bidden tot God en dat een aantal dagen lang, want dit doen mensen die geroepen zijn als zij horen dat anderen hun hulp nodig hebben. Nehemia ging bidden en vasten, niet voor zichzelf maar voor anderen. Nehemia's ziel wordt geroepen iets te doen om te helpen.

>Vers 6,7 Nehemia bekende zijn zonden alsook de zonden van het volk Israel die het bevel van God niet gehoorzamen, dit is duidelijk een bekentenis van zonde.

>Vers 8,9 Nehemia herinnert zich nog de belofte van God en dat is, dat als zij zondigen zij worden gestraft, maar als zij zich weer bekeren dan worden zij weer verzameld en weer genezen en één gemaakt door God, Israel is vernietigd maar Nehemia vergeet de belofte van God niet.

>Vers 10,11 Nehemia vraagt aan de Heer, of de Heer Nehemia wil helpen om Israel weer op te bouwen en het volk Israel weer bij elkaar te roepen.

in het kort de inhoud van alle verzen van de Heer hierboven gelijk aan het thema: Alleen bepaalde mensen worden geroepen, is als volgt:
1. Degenen die geroepen worden denken niet aan hun eigen belang
2. Degenen die geroepen worden, als zij zien dat iemand of het werk van God hulp nodig heeft, dat zij helpen.
3. De geroepenen zullen altijd God betrekken in alles wat zij doen
4. De geroepenen zij altijd optimistisch, want hoe zwaar ook het werk dat zij doen met de leiding van God zal het altijd lukken.

Dit is het kenmerk van de geroepenen. God zegent u allen. Amen.
Christus gelijkenis aannemen

01 Februari 2015

godlove

Romeinen 8:29 Want die Hij gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Geliefde vrienden in Jezus Christus, we zijn net maar het jaar 2015 ingetreden. Als gemeente door Jezus verlost zijn we altijd ervan overtuigd, dat dag na dag de hand van God wordt uitgestrekt om elke stap in dit leven van ons te leiden.
Als we het thema hierboven lezen: " Christus gelijkenis aannemen, dan is het nodig dat we begrijpen en geloven dat één van de doelen van het Christenzijn is dat we op Christus moeten lijken. Natuurlijk is dit niet makkelijk maar dit is een "must" voor iedereen die Christus volgt.

Laten we het proces bekijken om te kunnen worden als Christus.
>2 Corinthus 3:18 En wij allen weerspiegelen de heerlijkheid van God met een aangezicht zonder bedekking. En omdat die heerlijkheid komt van God die geest is worden wij veranderd en nemen Zijn gelijkenis aan, in die steeds groter wordende heerlijkheid. Let op het proces om Zijn gelijkenis aan te nemen, we moeten worden veranderd. Wie is in staat om dit leven van ons te veranderen? Natuurlijk alleen God middels Zijn Woord en de werken van de Heilige Geest. We moeten ook toestaan ons leven te laten bewerken door de kracht van het Woord van God. Daarom worden we elke keer door het Woord van God berispt, geadviseerd en gewezen op onze fouten. We moeten nooit ons hart verharden of het afwijzen of tegen het Woord van God ingaan. We zullen nooit voordelen verkrijgen met zo'n houding, maar we raken steeds verder verwijderd van het plan van God.

Waarom moeten we worden zoals Christus? Lees Filippenzen 3:20-21 Want ons lidmaatschap bevindt zich eigenlijk in de hemel en van daaruit ook wachten we op Jezus Christus de Verlosser, die ons minderwaardig lichaam zal veranderen, zodat wij net zo'n heilig lichaam hebben als Hij, die met al Zijn kracht alles onderwerpt aan Zijn leven. Christus kiest één heilig lichaam in het koninkrijk van de hemel die heilig is. Als we nog leven tot aan Zijn komst voor de 2e keer, zal Hij ons minderwaardig lichaam veranderen in een lichaam zoals die van Hem, net zo heilig om in het koninkrijk van de hemel die heilig is, binnen te gaan.
Hoe gelukkig zullen we zijn, die reeds verlost zijn door het offer van het bloed van Christus en dat we Zijn gelijkenis kunnen aannemen. Alle lof en eer aan onze Heer en Koning.
Dat de zegen van God overvloedig mag zijn in ons aller leven.
Amen.
De taal van God niet begrijpen

11 Januari 2015

pray

Hoofdtekst : Johannes 8 : 43 ( lees zelf uit ieders bijbel)
Intro : Tekst is een treffend communicatiemiddel, als we veel talen beheersen, kunnen we met zoveel mogelijk mensen omgaan.

1. Taal van de mond : iets duidelijk uitspreken
2. Inwendige taal : wordt niet uitgesproken, alleen in het hart, taal van het hart
3. Taal van het oog : alleen het knipperen van het oog heeft al betekenis voor mensen die het begrijpen
4. Gebarentaal : of ook wel codetaal, is erg noodzakelijk voor bepaalde mensen in bepaald situaties

Laten weten nu zien wat die 4 talen impliceren in de Bijbel.
1 Johannes 3 : 17 -18 (lees zelf de tekst in ieders bijbel)
Let op enkele zinnen die we uit deze tekst halen.
Zijn familie weinig zien : taal van het oog
De deur van zijn hart sluiten : taal van het hart , hart is stom Om iemand geven maar niet
met de ogen laten merken : alleen praten, taal vd mond zonder iets te doen
Raad en daad : zowel met gebaar als werkelijk iets doen

Voorbeeld dat het mis kan gaan in die 4 implicaties van de talen.
Lucas 10 : 25 - 37 (Lees zelf de tekst in ieders bijbel) Verhaal van iemand die van Jeruzalem naar Jericho loopt, onderweg wordt hij beroofd en mishandeld, hij heeft hulp nodig omdat hij in noodsituatie verkeert. Een priester en een samaritaan lopen toevallig samen voorbij die plaats en beiden zien ze wat er gebeurt maar hebben verschillende reacties.

Let op ik licht enkele zinnen uit dit verhaal:
Die man zien - taal van het oog
Zijn hart sluiten - geen beweging om te helpen, zijn hart is stom
Zijn mond zwijgt - schreeuwt niet om hulp van een ander
Bewegingloos - steek geen hand uit

De priester die eerder die man heeft gezien die hulp nodig heeft, heeft niets gedaan. Terwijl die samaritaan die meteen te hulp schiet toen hij die man zag die hulp nodig had. Die samaritaan opent zijn hart en strekt zijn hand uit en doet iets en neemt die man mee naar een logeerplaats en zegt, verzorg deze man en betaalt voor de verzorging en als het niet genoeg is dan betaal ik als ik weer langs kom.
In Johannes 8 : 43 is de oorzaak dat men de taal van Jezus niet begrijpt, omdat men de bijbel niet kent, dit is wat Jezus zelf zegt. Met andere woorden we begrijpen zeker de taal van Jezus als we de bijbel naar waarheid
begrijpen. Taal van het oog/ziet, taal van het hart/in zijn hart , taal van de mond/praten en taal van de daad /Die 4 talen gebruikend deed Jezus in zijn bediening zolang Hij op aarde is. Als wij de bijbel naar waarheid begrijpen, vooral die 4 evangelies, dan zijn we mensen die de taal van Jezus begrijpen.
God zegent ons allen. Amen.
Vruchten van het licht

07 December 2014

fruit

Efesus 5 : 8 - 10 Ja u leefde vroeger in duisternis, maar nu bevindt u zich in het licht van de Heer. Leef als zodanig als kinderen van het licht, want licht brengt vruchten voort zoals goedheid en werkelijkheid, en het uitproberen wat goed is in de ogen van de Heer.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Deze maand december viert de gemeente van Christus de geboorte van Jezus Christus. Hij die op aarde is gekomen als de Zaligmaker en het licht der aarde. De tekst hierboven schrijft duidelijk dat we vroeger in duisternis leefden, geprezen zij de Heer, want het offer van Christus die ons leven heeft gered uit de duisternis en dat we nu leven als kinderen van het licht. En als kinderen van het licht moeten we ook vruchten voortbrengen van het licht.

In de tekst hierboven zijn er 4 soorten vruchten:
1. Goedheid, een goed en juist leven leiden en steeds proberen het goede te doen.
We zien het voorbeeld uit de Bijbel: Matheus 5 : 16 Let op de zin, zodat zij uw werken zien en uw vader verheerlijken in de hemel. Uw goede werken moeten gezien worden maar niet om te showen voor die mensen. Galaten 6 : 10 we moeten voor alle mensen het goede doen maar vooral voor onze medegelovigen. 1 Petrus 4 : 19 in deze tekst wordt geschreven dat we zelfs voor de Heer onze Schepper alles goed moeten doen. Timotheus 2 : l4 het offer dat Christus Jezus heeft gebracht heeft ons van de zonde gered en de kracht van Zijn bloed heeft ons zaliggemaakt. Ons leven is verlicht zodat wij zijn gemeente worden en steeds het goede blijven doen.

2. Rechtvaardigheid, dwz in dit leven moeten wij, zoals mensen van het licht, leven om rechtvaardig te zijn : in het nemen van beslissingen moeten wij ons verant woordelijkheid tonen, jegens onze medemensen als tegenover God.

3. Waarheid, dit is de derde vrucht van het licht, welke juist in deze gebroken en ka potte wereld van ons als kinderen van het licht wordt verwacht dat wij het goede doen, want als gemeente van God moeten wij een goed en juist leven leiden.

4. Het uitzoeken wat goed is in de ogen van de Heer, dit is een buitengewone vrucht van het licht, in staat om te weten wat goed is voor God. Elk kind van het licht zal nooit met opzet iets doen wat niet welgevallig is voor God. De Heer wil dat ons leven gehoorzaam zal zijn tegenover al Zijn bevelen en God liefhebben boven wat dan ook.

God zal ons allemaal zegenen. Amen.
Draag vrucht ter verheerlijking van God

02 November 2014

grape

Johannes 15 : 1 - 8 Jezus zegt van zichzelf dat Hij de ware wijnstok is en Zijn Vader de landman. Deze woorden kun je ook uitleggen dat er geen goede wijnstokken zijn.

De betekenis van de zin de Vader is de landman :
de Vader in de hemel die verantwoordelijk is als eigenaar van het land. Jezus zegt hier ook dat zijn discipelen de ranken zijn van de wijnstok. Het risico is als je geen vrucht draagt je zeker wordt weggesneden (vers 2). Daarna in vers 6 wordt je weggegooid en bij elkaar geraapt om te worden verbrand. Dit is het risico als je geen vrucht draagt. De ranken die wel vrucht dragen worden goed verzorgd, gesnoeid, zodat er steeds meer vruchten ontstaan.

Dit is wat onze Vader de eigenaar bedoelde te zeggen. De Vader ziet erop toe dat er verzorging is en dat er weggesnoeid wordt(de ranken) die geen vrucht draagt. Door dit te zeggen kunnen we zien dat dit verlangen uit het diepst van Jezus hart komt. Hij wil graag dat zijn discipelen net zo worden als Hij, zoals ranken die steeds bij de oorsprong blijven. Dat er geen verwijdering is of scheiding tussen Jezus en zijn discipelen. Als die eenheid zou plaatsvinden zoals Jezus in vers 7 zegt, vraag wat je maar wilt en je zult het krijgen.

Maar wij als kinderen van God moeten het niet verkeerd begrijpen, speciaal vers 7, denk aan onze positie in deze kontekst dat wij ranken zijn van de juiste wijnstok. Dus de ranken moeten hier wel vrucht dragen. Dus als wij iets vragen aan onze Vader in de hemel dan moeten wij wel vrucht dragen en hoe meer vrucht hoe zekerder het is dat onze Vader onze gebeden verhoort.

Dit wordt bedoeld in vers 8. Dus op deze manier wordt mijn Vader verheerlijkt als gij veel vrucht draagt, dat wil zeggen dat God in de hemel wordt verheerlijkt, oftewel vrucht dat nodig is om de naam van de Vader in de hemel te verheerlijken. Dit is onder meer het bewijs en de taak van de discipelen van Jezus en zijn volgelingen. Laten we vrucht dragen ter verheerlijking van God.
Amen.
Ik ben het Licht der wereld

05 Oktober 2014

light

Johannes 8 : 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei : "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Leve vrienden! Jezus heeft van zichzelf gezegd dat Hij het licht van deze wereld is, nadat Hij een vrouw heeft bevrijd die overspel pleegde. De bijbel en veel mensen eisen dat die vrouw ter dood wordt veroordeeld, omdat Mozes in de bijbel heeft geschreven dat mensen zoals deze vrouw gestenigd moeten worden totdat ze dood zijn. Jezus antwoordde de mensen, wie zonder zonde is mag deze vrouw als eerste stenigen.
En iedereen ging toen weg, wat betekent: Zij allen zijn ook zondige mensen. Wat wij hieruit kunnen leren is dat wij elkaar niet te snel moeten beoordelen. Jezus zei tegen de vrouw, ga heen en bega vanaf nu geen zonde meer, dit is wat men zegt, tot bekering komen of stoppen met zondigen.

Andere bewijzen dat Jezus het licht der wereld is:
Johannes 9 : 1-7
Lees geheel deze tekst in uw afzonderlijke bijbels. Een blinde sinds zijn geboorte of ook wel genoemd een kind zonder ogen. Als deze blinde geen wonderlijke genezing heeft gekregen van Jezus, dan zal hij zijn gehele l even blind blijven of leven in duisternis. Prijs de Heer want Jezus heeft deze blinde genezen zodat hij duidelijk kan zien Jezus als licht der wereld heeft iemands leven verlicht uit de duisternis.
Johannes 1 : 4-5
In Hem is er leven en leven is het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet verhullen. Het woord spreekt hier over Jezus, let op vers 5: Jezus het licht der wereld schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Denk aan de woorden van Jezus, wie Mij volgt zal nooit in duisternis lopen, maar hij zal het licht van het leven ervaren.
De vraag is dan:
waarom willen veel mensen hem niet volgen? Lees Johannes 3 : 19 Het licht zal in de wereld komen, maar de mensen hebben liever de duisternis omdat hun daden slecht zijn, dat wil zeggen: De mensen die het licht der wereld, dat is Jezus, niet willen volgen, zijn mensen die hun slechte daden niet achter zich willen laten.

Dat wij allemaal Jezus Christus volgen, trouw en gehoorzaam tot het einde toe. God zegent u!
Een echte Christen

07 September 2014

echt

Johannes 1 : 46 -47 Nataniël zei: Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Kijk zelf maar : zei Filippus. Jezus ziet Nataniël naar hem toe komen, en spreekt over hem: Kijk dit is pas een echte Christen, er is geen valsheid in hem.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Vrienden, ik wil jullie allen aansporen te onderzoeken hoe een echte Christen leeft. Het woord van God hierboven laat duidelijk zien hoe je een echte Christen moet worden.
Let goed op, Filippus vraagt Nataniël om kennis te maken met Jezus. Toen Nataniël Jezus net onmoette, zei Jezus spontaan dat : Nataniël een Israeliet is die geen valsheid in zich heeft. Dat wil zeggen, volgens de beoordeling van Jezus mag een echte Israeliet geen valsheid in zich hebben.

Vergelijk de tekst van Romeinen 9 : 6 Niet allen die afkomstig zijn uit Israel is een Israeliet.
Lees ook Romeinen 2 : 29 hierin wordt heel duidelijk gezegd: Je bent geestelijk een echte Jood en niet lichamelijk. Dus een echte Christen is dit niet vanwege zijn godsdienst of dat hij lid is van een kerk, maar Jezus onderzoekt ook ons geestelijk leven.
We kunnen 2 dingen zien omtrent het geestelijk leven van een Christen:
1. Zijn basis is het christendom
2. Zijn motief om christen te zijn

Nu weten wij dat een echte Christen niet eens een beetje valsheid in zijn leven mag hebben. Laat ons allemaal proberen om puur en oprechter en met meer geestdrift te leven totdat Jezus zelf toegeeft dat wij echte Christenen zijn. Amen. God zegent u!
Leven dat reeds is bevrijd

03 Agustus 2014

freed

Romeinen 6 : 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Een leven dat reeds is bevrijd wil zeggen dat de levenden een volle vrijheid genieten. Met andere woorden, vrij om zijn keuze te bepalen, vrij om een bepaalde levenswijze erop na te houden, vrij om je toekomst te bepalen, om het kort te maken, je bent vrij om te doen waar je zin in hebt.

Maar als we de tekst van onze Heer hierboven zien, word je als je bevrijd bent, meteen een dienaar van God. De betekenis van bevrijding hier is dat er een wisseling van positie plaatsvindt. Als we nog niet bevrijd zijn, zijn we dienaren van de zonde en gebruiken we ons leven om aan alle behoeften van de zonde te voldoen met al zijn aktiviteiten. Maar zodra we bevrijd zijn, veranderen we van positie en worden we dienaren van God. Dus nu benutten we ons leven om al Gods wil te doen.

Vraag: wie verlost ons van de zonde?
Johannes 1 : 29 Jezus, het lam Gods, is in staat zonden van de mens te verlos sen als zij in Hem geloven en Hem accepteert als de Bevrijder.

Efeziërs 2 : 1 - 5 Lees deze tekst in uw respectievelijke bijbels. De liefde van de Heer verlost ons van alle soorten zonde.

Johannes 5 : 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Luister naar het woord van God en geloof of getuig dat dat onze positie verandert van de dood naar het eeuwige leven.

Een leven dat reeds bevrijd is, is een betekenisvol leven en overvloedig van echt geluk. God zegent ons allen. Amen.
Bron van leven

06 Juli 2014

sourceoflife

Wees gegroet in Jezus Christus!
Bij deze gelegenheid wil ik graag iets duidelijk maken omtrent de bron van leven van de mensheid.

Globaal genomen kun je de bron van leven samenvatten in 3 groepen:
1. Het juiste bron van leven
Dat wil zeggen dit soort mensen vinden hun bron van leven op de juiste en geoor loofde manier zowel in de ogen van de mensen alsook in Gods ogen.

2. Een verkeerde bron van leven
Deze mensen vinden hun bron van leven op welke manier dan ook, inclusief het geoorloofd maken van alle manieren met als doel het verkrijgen wat ze willen en zoveel mogelijk.

3. Een bron van leven wat niet duidelijk is
Mensen van wie hun bron van leven niet duidelijk is of vaag, dit zijn mensen die niet willen of geen verantwoordelijkheid nemen voor hun bron van leven en waar die eigenlijk vandaan komt :

A. Spreuken 10 : 11 De mond des rechtvaardigen is een bron van leven
Waarom is de mond van een rechtvaardig iemand een bron van leven? Omdat een rechtvaardig iemand de waarheid spreekt. En het Woord van God zegt dat gerechtigheid mensen zal redden.
B. Spreuken 13 : 14 Het onderricht van de wijze is een bron des levens
Wij zien in de Bijbel Mattheus 7 : 24-25 hierin kunt u lezen dat een recht vaardig iemand zijn huis bouwt boven op een rots. Zodat hij stevig staat en niet wankelt.
C. Spreuken 14 : 27 De vreze des Heren is een bron des levens
Mensen die God vrezen zijn mensen die God aanbidden, die in God geloven, die God liefhebben en die alles proberen te doen wat de Bijbel
zegt. D. Spreuken 21 : 21 Wie gerechtigheid en liefde najaagt vindt leven
Het betekent dat gerechtigheid en liefde ook een bron van leven zijn. Dus jaag geen rijkdom of positie of lofprijzing van mensen na. Dat we niet iets najagen dat eigenlijk niet de moeite waard is, alleen maar om onze licha melijke wensen tevreden te stellen.

Laten we vechten om gerechtigheid en liefde na te jagen zodat deze onze ri jkdommen worden. God zegent u!
De macht in het bloed van Christus

04 Mei 2014

bloodJesus

1 Corinthiërs 10 : 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?

Wees gegroet in de liefde van Christhus!
Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, elke keer als wij een heilig avondmaal hebben, moeten we begrijpen dat wij een gemeenschap hebben met het bloed en het lichaam van Christus.
Laten we zien hoe een buitengewone kracht het bloed van Christus bezit:
1. 1 Petrus 1 : 18 - 19 Het bloed van Christus heeft de macht om ons te verlossen van ons zinloze leven.
Met andere woorden van ons nutteloos leven zijn wij velost, verlost door het heilig bloed van Christus.

2. Hebreeen 9 : 14 Het bloed van Christus heeft de macht ons doffe hart te wassen.
Zodat wij de levende God kunnen aanbidden met de juiste eredienst. Want Jeremia 17 : 9 zegt dat een mensenhart gemeen of leugenachtig is. Dus is het nodig dat het gereinigd wordt door het bloed van Christus.

3. 1 Johannes 1 : 7 Het bloed van Christus heeft de macht om al onze zonden te wassen.
Er zijn vele soorten zonden die wij vaak begaan, onder andere: Zonde bij het spreken, zonde bij het doen, zonde in gedachten, zonde in onze harten, zonde die we met opzet begaan, zonde die we niet met opzet begaan oftewel zonde waarvan wij de verleiding niet kunnen weerstaan. Als we het willen toegeven en vergeving vragen, dan is het bloed van Christus in staat om al die zonden te wassen.

4. Openbaringen 7 : 14 Het bloed van Christus heeft de macht om onze toga te wassen.
Dat betekent onze geestelijke toga of ons geestelijk kleed. Dit gees telijk kleed is vaak doordrenkt van zonde, zodat bij een eredienst en onze bediening tot God, wij vaak gestoord of niet echt waardig bezig zijn. Wij moeten vergeving vragen zodat wij worden gewassen door het bloed van Christus.

5. Openbaringen 12 : 10 - 11 Het bloed van Christus heeft de macht om de duivel te verslaan.
De duivel bedriegt en liegt en hij zal steeds proberen de kinderen van God uit te dagen. Wij moeten de macht in het bloed van Christus gebruiken om de duivel te verslaan.

Dat het bloed van Christus ons allen steeds beschermt. Amen.
Leren te leven als Jezus

13 April 2014

Yesus

II Corinthus 4 : 10 We dragen te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbare.

Wees gegroet in de liefde van Christhus!
In deze maand april zullen wij als christelijke gemeente de dag dat Jezus sterft herdenken, of ook wel genoemd het Paasfeest. Als wij de tekst uit het woord van God door Paulus uitgesproken zorgvuldig onderzoeken kunnen wij een belangrijke betekenis tegenkomen van het leven van Christus die we in ons dagelijks leven in de praktijk kunnen brengen. Maar eerlijk gezegd is dit niet makkelijk daarom zei Paulus ook tegelijkertijd dat wij steeds de dood van Jezus met ons meenemen. Het betekent dat wij ons lichamelijke wil wat in tegenstrijd is met het woord van de Heer eerst dood moeten maken. Dat is de betekenis van de dood van Jezus meenemen in ons lichaam.
Welnu hoe kunnen wij het leven van Jezus meenemen in ons lichaam?
Goed laten wij leren uit het woord van God over het leven van Jezus :

1. Het hart van Jezus is vol medelijden.
Mattheus 9 : 36 In deze vers verduidelijkt Jezus, omgeven door veel mensen die moe en ziek zijn en aan nog andere problemen lijden. Jezus zegt dat zij zijn als schapen zonder herder. Een leven als dit is als een leven zonder duidelijke richting. Zij hebben Jezus genade nodig.

2. Jezus is nederig maar ook zachtaardig.
Mattheus 11 : 29 Jezus wil ons leren nederig te zijn en zachtaardig. Dat is de manier om het leven van Jezus mee te nemen in ons leven.

3. Jezus trekt zich het lot van anderen aan.
Mattheus 12 : 20 Er zijn twee manieren hoe te leven in deze vers: De eerste is als een veer bijna gebroken maar nog niet losgetrokken, maar men heeft het weer vastgemaakt zodat het weer sterk is en verder kan leven. Het tweede is als een smeulend lont, dat nog niet is uitgegaan, maar niet zo gelaten doch weer aangemaakt zodat het schijnt en weer helder wordt.

4. Jezus let op de behoeften van andere mensen.
Mattheus 15 : 32 Er zijn ongeveer 4000 mensen die Jezus 3 dagen lang hebben gevolgd. Zij hebben honger en Jezus wil niet dat zij met honger naar huis gaan dus heeft Jezus een wonder verricht zodat zij allemaal genoeg kunnen eten voordat zij naar huis mogen gaan.

5. Jezus is het licht der wereld.
Johannes 8 : 12 Bevestiging dat Jezus het licht der wereld is. Jezus zegt dat Zijn lichaam is als het licht der wereld, natuurlijk heeft men behoefte aan het licht als het donker wordt. Het verhaal voor deze vers 12 is dat een vrouw is gevangen genomen vanwege het plegen van verspel, en dat ze door steniging- ter dood moet worden gebracht. Doch door wat Jezus zei werd de vrouw vrijgesproken van de doodstraf. Tegenover alle mensen die aanwezig waren zei Jezus dat Hij het licht der wereld was. Met andere woorden: Als deze wereld Jezus niet accepteert als Licht, dan zal deze wereld worden gestraft.

Welnu dat is in het kort wat we leren over het leven van Jezus. Laten we allemaal leren om het leven van Jezus mee te nemen in ons dagelijks leven. God zegent ons allen. Amen.
Wandelen in Geloof

2 Maart 2014

walk

Hebreëen 11 : 8 - 9 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Izak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Abrahams levensloop in het volbrengen van de roeping des Heren, is een voorbeeld en toonbeeld die erg treffend is voor ons om te leren in verband met het thema "Wandelen in Geloof".
We lezen duidelijk hierboven het Woord van God dat zegt, Abraham is gehoorzaam om te vertrekken naar een land die door God is beloofd. Maar Abraham zelf weet niet waar en in welke richting het land zich bevindt wat God bedoelt, dat wil zeggen, hier kunnen we iets heel belangrijks uit leren, dat Abraham niet hoeft te weten hoe of wat, hij kan geen kaart lezen, Abraham hoeft alleen maar te wandelen in geloof. Want God zal zeker elke stap in zijn leven begeleiden. En dat blijkt, Abraham arriveert ook in het land dat God belooft en blijft daar. Samen met Izak en Jakob (een kleinkind van Abraham) als erfgenaam van de volgende generatie.

Lees goed Genesis 12 : 1 - 9 want deze verzen vertellen hoe Abraham de roeping van God ontvangt en opvolgt. Lees verder over de reis van Abraham,
Genesis 13 : 1 - 4. Deze verzen schrijven duidelijk dat Abraham door God is gezegend en een rijk man wordt. Het is werkelijk wonderlijk, een leven dat in geloof wandelt.
Apostel Paulus zegt hetzelfde over het thema "Wandelen in Geloof", in zijn brief aan de gemeente van Corinthus, 2 Corintiërs 5 : 7, want wij wandelen in geloof niet in aanschouwen.Met andere woorden, ons leven hangt samen met het geloof, niet het behandelen van wat je met het oog kunt zien, of berekenen met het zeer beperkte verstand van de mens.

Laat ons leren te wandelen in geloof. Amen.
De Here Jezus zegent ons allen!
Iets groots leren van de allerkleinsten

2 februari 2014

ant

Spreuken 30 : 24-28 Deze vier zijn de kleinste dieren op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in des Konings paleizen.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
We leren iets groots uit de kleinste schepping van de Heer. Er zijn vier kleine dieren waar wij wat van kunnen leren:

1. Mieren.
Dit diertje is niet alleen klein, maar ook niet sterk. Toch zegt het Woord van God, dat zij hun eten in de zomer bereiden. Want in de regentijd kunnen ze geen eten zoeken. Wat wil zeggen: Mieren kunnen anticiperen. Een Indonesisch spreekwoord zegt: Neem een paraplu mee voor het gaat regenen.

2. Klipdassen.
Zij zijn een machteloos volk, maar ze maken hun woning bovenop een rots. Laten we vergelijken met Mattheus 7 : 24-25 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. Van deze klipdas leren we om verstandig te zijn.

3. Sprinkhanen.
Zij hebben geen koning of leider, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op. Wat wil zeggen: sprinkhanen leven ordelijk, hebben een hoge discipline, hoewel ze ongeschoolde dieren zijn en God niet kennen. We kunnen orde en discipline van hen leren. Wij zijn de meest verheven schepselen van God, we hebben regels in het land en regels voor ons geloof die rechtstreeks door het Woord van God zijn geordend.

4. Hagedissen.
Kunnen we met de hand grijpen, onbeduidend en onbenullig is dit diertje, een hagedis is een dier waar je geen rekening mee hoeft te houden. Maar een meerwaarde van de hagedis is dat hij in een paleis binnen kan komen zonder afspraak vooraf, en hij heeft geen toestemming nodig van wie dan ook. Wat kunnen we van een hagedis leren? Vergeet nooit: ook al vindt men de hagedis onbeduidend, maar een hagedis mag nooit door wie dan ook onderschat worden.

Welnu, dat de lessen van deze kleine dieren, waardevol zijn voor ons allemaal in het ordenen van ons leven in dit nieuwe jaar. God zegent ons allen. Amen.
Wandelen in zekerheid

12 januari 2014

walk

2 Timotius 1 : 12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
De thema van het Woord van God is deze keer: "Wandelen in zekerheid" Als we het Woord van God nauwkeurig onderzoeken, zoals hierboven gedrukt, dan kunnen we hieruit een voorbeeld nemen, Apostel Paulus wandelt in volle zekerheid. In het op zich nemen van de plicht tot bediening die hem toevertrouwd is door God zelf.

> Waarom kan iemand in zekerheid wandelen?
1 . Omdat die persoon het doel of plan duidelijk voor ogen heeft.
2 . Hij is er zeker van dat: de manier en de weg naar het doel is zoals God dat wil. (niet zoals het menselijk vlees dat wil).
3 . Omdat die persoon de hulp van God wil gebruiken. Alleen van wege punt 3, zien we verschillende voorbeelden in de Bijbel:
a . Handelingen 2 : 25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Let op er zijn 2 belangrijke kwesties in deze tekst:
> Dat we steeds onze ogen op de Heer moeten richten.
> De Heer is steeds aan onze rechterhand, wat betekent dat God steeds het belangrijkste is in ons leven, welnu dit is leven zoals de Heer het wil.
b . Psalmen 23 : 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duister nis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Zoals de gemeente van God of schapen door Hem gehoed, moeten we er zeker van zijn dat God ten volle verantwoordelijk is voor ons leven. Hij zal ons nooit alleen laten. Dus laten we "Wandelen in zekerheid"
Amen. De Here Jezus zegent ons allen.
De wijze waarop we het Woord van God waarderen

24 november 2013

bible

Spreuken 7 : 1 - 3 Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Geliefde broeders en zusters, de Bijbel leert ons de juiste manier om elk Woord van God op waarde te schatten.

Bij deze gelegenheid leren we 5 manieren om het Woord van God juist te waarderen: Al deze manieren zijn beschreven in de tekst hierboven.

1. Bewaar mijn redenen.
(vers 1) Dat wil zeggen, ons houvast in het leven is het Woord van God. Dat Woord geeft ons de weg die we moeten gaan, en leidt en stelt ons in staat om die weg te gaan die het Woord zelf ons heeft gewezen.

2. Bewaar mijn geboden in uw hart.
(vers 1) Het bevel van God moet een juiste plaats krijgen in ons hart. Zodat we steeds te maken krijgen met elk bevel van God en daarnaar leren luisteren en gehoorzaam te zijn.

3. Bewaar mijn onderwijzing als uw oogappel.
(vers 2) Wat betekent dit? Ons oogappel is zo waardevol, zo nuttig en zeer belangrijk, zodat we steeds voorzichtig zijn met ons oogappel. Doch de Heer heeft een ooglid gemaakt die zich spontaan kan bewegen en ons oogappel beschermen. Zoals we ons oogappel waarderen, zo wil de Heer dat wij elke leer van Hem op waarde schatten.

4. Bind ze aan uw vingers vast.
(vers 3) De Heer wil dat wij elk gebod uit het Woord van God aan al onze vingers vastbinden, zodat de vingers van onze handen juist kunnen functioneren. Geef onze vingers niet de gelegenheid om te wijzen of anderen te beschuldigen van fouten. Het is veel beter om onze vingers te gebruiken om anderen te zegenen.

5. Schrijf ze op de tafel van uw hart.
(vers3) Hier wordt de leer van God bedoeld die je op de tafel van je hart moet schrijven. Dus eigenlijk zijn het de levende letters van het Woord van God, waar de harten van elke gelovige van vol moet zitten. Het juiste Woord van God, het machtige Woord van God en het heilige Woord van God. De geschriften van God moeten permanent in de harten van Gods kinderen zijn en mogen niet worden verwisseld met wat dan ook.

Dit zijn de 5 wijzen om het Woord van God te waarderen, die we nu tot ons kunnen nemen, dat wij het mogen begrijpen. De Heer Jezus zegent ons allen. Amen.
9 bewijzen dat men God liefheeft

17 november 2013

loveJesus

Jozua 23 : 11 Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de Here, uw God, lief;

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Het Woord van God geeft ons allemaal advies hoe God waarlijk lief te hebben. Met deze overpeinzing wil ik u doorgeven dat er 9 bewijzen zijn dat men God werkelijk liefheeft:
Deuteronomium 11 : 1 In deze vers zijn er 2 bewijzen van de liefde tot God, dat is
1. Trouw uw plichten vervullen tegenover Hem, dat wil zeggen, wij moeten weten wat onze plichten zijn tegenover God en dat trouw vervullen.
2. Vasthouden aan al Zijn zekerheden, Zijn regels en Zijn bevelen.

Deuteronomium 11 : 13 Het bewijs van de liefde tot God wordt hier duidelijk beschreven.
3. Vervul je godsdienstplichten met heel je hart en ziel.

Deuteronomium 11 : 22 Het bewijs van de liefde tot God is
4. Leven volgens de weg die Hij heeft geopenbaard, met andere woorden, we kunnen niet meer gaan zoals we zelf willen. Maar onze weg is bepaald en geleid door God.

Psalmen 97 : 10 Gij die de Here liefhebt, haat het kwade!
5. Een bewijs dat iemand God liefheeft is dat hij het kwade haat. Het is niet genoeg dat je niet van het kwade houdt, maar je moet het kwade kunnen haten. Bedenk dat de wortel van alle kwaad de begeerte aan geld is. Dus haat het kwade tot aan zijn wortels!

Johannes 14 : 5 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren.
6. Een bewijs van je liefde tot God is, het kunnen uitvoeren van Zijn bevelen. Als er werkelijk liefde is dan zal elk bevel van God uit te voeren zijn.

Johannes 21 : 15 Jezus vraagt Simon tot 3 keer toe om zijn liefde, en Simon antwoordt dat hij God liefheeft.
7. Jezus wil graag dat Simon zijn liefde bewijst door Zijn schapen te hoeden met andere woorden bereid zijn te werken met volle verantwoordelijkheid tot God.

1 Johannes 4 : 21 En dit gebod hebben wij van Hem; wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.
8. Als bewijs van je liefde tot God moet je ook je broeder liefhebben. Er zijn 2 betekenissen van broeder hier, ten eerste broeder vanwege bloedverwantschap en ten tweede vanwege een gezamenlijk geloof in God.

1 Cor 8 : 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.
9. Een bewijs dat iemand God liefheeft is de bekentenis van God zelf dat God hem kent. Dit is een soort bekentenis waar alleen de hemel patent op heeft. De koning aller koningen heeft toegegeven dat hij ons kent. Buitengewoon!

Dit zijn de 9 bewijzen dat men God liefheeft. Dat God ons allen zegent. Amen.
volhouden tot het eind

10 november 2013

loveJesus

Marcus 13 : 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
In bovenstaand thema wordt gesproken over het volhouden tot het einde of tot alles afgelopen is. Deze woorden worden door Jezus zelf gesproken tegen zijn discipelen. De discipelen van Jezus worden gehaat door iedereen alleen om de naam Jezus, zie hier waarom ze worden gehaat, want zij : hebben lief, bevestigen, ontvangen de naam Jezus. Wie zijn al diegenen die de leerlingen van Jezus haten? Maar er zijn zeker ook mensen die Jezus zelf haten.

Maar het belangrijkste waar we aan moeten denken is, hoe wij tot het eind of het einde der dagen kunnen volhouden? er zijn verschillende belangrijke zaken tot ons beschikking:
1. Kracht.
ii Timotheus 2 : 1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. Liefdevolle kracht kan haat overwinnen.

2. Trouw.
Spreuken 3 : 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Onze trouw aan Christus en Zijn Woord, mag niet verbroken worden of beinvloed door wat dan ook, dit moeten wij tot het eind toe volhouden.

3. Liefde.
Johannes 21 : 15 In deze tekst vroeg Jezus alleen aan Petrus, let op de vraag van Jezus: "Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Jezus vroeg dus aan Petrus of hij Jezus waarlijk liefhad, meer dan al die anderen die daar zaten. En Petrus antwoordde: Ja Here, Gij weet dat ik U liefheb. Het is waar dat alleen Jezus weet wie Hem waarlijk liefheeft. Maar wat de Heer wil is dat wij Jezus leren liefhebben meer dan wat ook, meer dan wie dan ook. Dit soort liefde kan ons tot het eind doen volhouden.

4. Blijf vasthouden aan het Woord van God.
Efeziers 4 : 15 Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is. Blijf vasthouden aan de waarheid, het Woord van God eigenlijk, dat alle geheimen openbaart en het zuivere Woord van God is. Dit is ons houvast zodat wij tot het einde toe kunnen volhouden.

Wij hebben geen andere keus dan volhouden tot het einde. Amen.
God zegent u.
Het zout der aarde

03 november 2013

salt

Mattheus 5 : 13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Een gedeelte van de preek van Jezus bovenop de berg Zaitun is om de discipelen werk te verschaffen, zodat zij eenzelfde functie vervullen als het zout der aarde. We zullen iets leren over het nut van zout die in de bedieningen wordt gebruikt door de priester en profeten.

1. Job 6 : 6
Laat zich flauwe spijzen eten zonder zout, of is er smaak aan eiwit? Dat wil zeggen zout geeft smaak aan eten dat geen smaak heeft. Zout kan iets dat flauw is lekker maken.

2. ii Koningen 2 : 20-21
Haalt mij een nieuwe schotel en doet er zout in. Zij haalden hem er één. Daarop ging hij naar de waterwel, wierp het zout daarin en zeide: Zo zegt de Here: Ik maak dit water gezond; daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. De bediening van de profeet Elisa in Jericho betrof een probleem met water wat dodelijk gif bevat. De bewoners waren bang dat water te drinken omdat het de dood kan veroorzaken en miskraam bij zwangere vrouwen.
Let goed op: Elisa gebruikte een bord met zout om de macht van God te laten zien door het water te veranderen in goed water. Het water wat eerst de dood tengevolge had werd water wat leven bracht.

3. Leviticus 2 : 13
Bij alle offergaven van het volk Israel werd zout toegevoegd.
Ezechiel 43 : 24 Bij het volk van Israel zal bij het offeren van een mannelijk jong lam, die niet mismaakt is, door de priester wat zout worden toegevoegd. Het betekent dat God graag een offer ontvangt van zijn volk dat smakelijk is.
Je moet de Heer niet iets flauws of smakeloos of iets wat helemaal geen smaak heeft voorzetten. Dat wij mogen begrijpen hoe belangrijk het zout der aarde is.

Zowel voor het leven zelf als voor de bediening aan de Heer.
God zegent u!
Een succesvol leven

27 Oktober 2013

GodHand

Genesis 30 : 8 Toen zei Rachel: Op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik overmocht; en zij gaf hem de naam Naftali.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Een succesvol leven is heel ruim op te vatten. Het onderwerp in de tekst hierboven heeft als voorbeeld het leven van Rachel.
Rachel betekent schaap. Als je kijkt naar de bete-kenis van de naam is een schaap niet zomaar een beest, een schaap is een zacht soort dier. Rachel heeft in haar leven een ernstig gebeurtenis meegemaakt, ze was namelijk onvruchtbaar. In vroeger tijden is onvruchtbaar zijn alleen al een schande die de waarde van een vrouw sterk vermindert, terwijl Lea, haar eigen zuster, een kind heeft gebaard van Jacob.
Welnu, de manier waarop Rachel haar probleem wilde oplossen was haar slavin Bilha aan Jacob te geven. (Bilha betekent fatsoenlijk) En ook Bilha baarde een kind en voor Rachel was dit kind eigenlijk haar kind. En Rachel gaf daarmee uitkomst aan de tekst hierboven, ik heb geworsteld en ik heb gewonnen.Maar de overwinning waarop Rachel doelde was geen echte overwinning.

Waar heeft Rachel mee geworsteld?
> Rachel kon niet tegen de schande van het onvruchtbaar zijn.
> Rachel wilde graag aan iedereen bewijzen dat zij, de vrouw van Jacob, hem een nakomeling kon geven.
> Rachel was ook bang dat haar liefde Jacob straks uiteindelijk zwichtte voor Lea, daarom zei Rachel dat zij gevochten heeft met haar zuster.

Maar geliefde vrienden, laten we goed letten op wat er werkelijk gebeurde. Want het mooiste van de overwinning van Rachel staat geschreven in Genesis 30 : 22-24. Lees deze tekst nauwkeurig. God opende de schoot van Rachel en toen baarde zij Jozef. (Jozef betekent dat God heeft toegegeven).
Let op wat Rachel zei "God heeft mijn schande uitgewist ", dit noem je succesvol leven, wanneer wij rechtstreeks de omhelzing van God ervaren. Dit noem je een echte overwinning. Zuiver zijn samen met God.

Dat dit soort ervaringen vaak mogen geschieden in ons leven. God zegent ons allen.
een vreugdevol leven

20 Oktober 2013

teaching

1 Samuel 2 : 1 Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de Here, mijn hoorn is verhoogd in de Here. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp.

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Iedereen verlangt er natuurlijk naar hoe je een vreugdevol leven kunt bereiken. En men probeert op vele manieren om dat te bereiken, maar wat men bereikt is een tijdelijke blijdschap. Zoals in het Woord van God hierboven zien we één naam: Hana die met blijdschap bidt. In haar gebed ontdekt Hana dat de basis van blijdschap is de hulp van de Heer. Hiervoor was Hana een kinderloze vrouw, toen bad ze tot God om een kind, en God gaf haar een kind. Toen Hana een kind van de Heer kreeg was dat de hulp van God die haar met blijdschap vervulde. Let hier op het is heel belangrijk, de basis van vreugde.

Psalm 64 : 11
De rechtvaardige zal zich in de Here verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart zullen zich beroemen. Lees deze tekst nauwkeurig, het bete-kent dat de basis van een rechtvaardig iemand vreugde is omdat men God kiest en op Hem steunt om bescherming. Dit is een leven vol vreugde vanwege een juiste basis en op een rechtvaardige wijze.

Lucas 10 : 20
Evenwel, verheug u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Jezus stuurt 70 van zijn discipelen uit om het Woord te verkondigen en wonderen te verrichten. Toen ze terugkwamen rapporteerden ze aan Jezus dat ze in hun bediening geslaagd waren en dat ze ook nog de duivel hebben verjaagd. Welnu toen Jezus zag dat de discipelen zo blij waren dat zelfs de slechte geesten bang van hen waren vanwege de naam van Jezus, probeerde Jezus hun vreugde te dempen door hen op het hart te drukken niet blij te zijn van dat feit.

We zullen zien dat deze herinnering belangrijk is. Als de slechte geesten bang zijn voor de Zoon van God, wees dan niet al te blij en ga het niet rondbazuinen, want dat ze bang zijn is logisch en niet zo belangrijk. Want Jezus liet aan zijn discipelen de juiste basis zien en wat hen eigenlijk met blijdschap moet vervullen is dat je naam wordt opgetekend in de hemel.
Hier moeten ze eigenlijk dankbaar voor zijn en aan iedereen verkondigen dat jouw naam wordt genoteerd inhet Koninkrijk der hemelen.

Dit is de basis van een vreugdevol leven, en een eeuwige blijdschap.
Dat de Heer ons zegent.
een gelukkig leven

13 Oktober 2013

happy

Wees gegroet in de liefde van Christus!
Als wij spreken over een gelukkig leven dan zijn er veel verschillende meningen over. Want ieder mens heeft zo zijn eigen oordeel en begrip over de betekenis van geluk.

Maar wat wij hier willen leren is over gelukkig zijn in de Heer. Om daarover te lezen pakken we de Bijbel en wel : Psalm 32 :
vers 1.
Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is! Er zijn twee dingen waarop we moeten letten
> Overtreding, eigenlijk moet je voor elke overtreding een boete betalen. Maar prijs de Heer, God vergeeft elke overtreding, dit is geluk.
> Zonde, eigenlijk is er voor elke zonde een straf. Maar prijs de Heer, God is bereid elke zonde met het bloed van Christus te bedekken. Dit is geluk.

vers 2.
Welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Er zijn twee dingen waarop we moeten letten
> Ongerechtigheid, als elke ongerechtigheid telt, de grootte of het geringe van die ongerechtigheid bepaalt de boete die degene moet betalen voor het begaan van die ongerechtigheid. Maar prijs de Heer, God rekent het niet toe. Dit is geluk.
> Geen leugenaar, iemand die van aanleg geen leugenaar is, is iemand die zijns gelijke niet wil benadelen noch zichzelf en ook God niet. Dit is geluk.

vers 7.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
dat betekent, omdat ons leven benauwdheid en onderdrukking ervaart, kunnen we op God vertrouwen als helper en Hij zal ons zeker helpen. Gij omringt mij, dat betekent dat Hij een hek om ons heen zet ter bescherming, zodat wij gevrijwaard worden van alle ongewenste dingen. Prijs de Heer, dit is gelukkig zijn in de Heer.

Zo nu weten we wat ons oordeel is over geluk, dat er geluk is in de Heer, en het is maar een gedeelte van wat wekunnen leren over gelukkig zijn zelf. God zegent u.
Amen.
een sucesvol leven

06 Oktober 2013

success

Psalm 1 : 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt.

Wees gegroet in de liefde van Christus!

Als we die zin over een succesvol leven horen, zal het zeker ons hart verfrissen. En omgekeerd als we een zin horen over een mislukt leven of nog niet succesvol zal ons hart medelijden hebben met die persoon. Laten we echt letten op bovenstaande bijbeltekst over wat het eigenlijk succesvol doet zijn.

Wie wordt er bedoeld door het woord van God?
Het antwoord vinden we bij Psalm 1 : 1 - 2.
* welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen,
* die niet staat op de weg der zondaars,
* noch zit in de kring der spotters,
* maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
* en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Er zijn vijf criteria die door het woord van God wordt opgeschreven, die maakt dat degene die dat uitvoert, wie dan ook, succesvol zal zijn. Zeker moeten we opmerkzaam zijn op het woord uitvoeren, wat wil zeggen dat er iets gedaan moet worden. Het is niet genoeg om iets te plannen, iets graag te willen, iets op je hart te hebben, over iets te dromen, een visie te hebben of over iets te fantaseren, dat is niet genoeg. We moeten in beweging komen en iets ondernemen met het vertrouwen dat God met ons is, en met de hulp van God zal alles lukken.

Wat betekent het, dat Hij is als een boom geplant aan een waterstroom?
Een boom die geplant is aan een waterstroom, daarvan zal de wortel zich ingraven, het voedsel trekken of slurpen uit die waterstroom. Want dat water zal altijd stromen, van dag tot dag en nooit ophouden, want die boomwortel zal steeds genieten van nieuw voedsel. Dat maakt dat die boom steeds fris blijft, niet uitdroogt en vruchten voortbrengt.

Dat ons leven geplant wordt aan een stroom van levend water zodat ons leven ook succesvol mag zijn.
God zegent u, Amen.
DANKEN

29 September 2013

thank

Jesaja 38 : 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend.

Wees gegroet in de liefde van Christus!

Een levensteken van de gelovige is onder andere dat hij God dankbaar is, laten we letten op verschillende belangrijke kwesties die met het danken te maken hebben, zodat ons danken niet alleen een lipservice betekent.

1. Waarom moeten we dankbaar zijn?
Wanneer wij als gelovige God dankbaar zijn, moeten we ook weten waarom, zodat we hem dankbaar zijn om de juiste reden.
2 Thessalonicenzen 1 : 3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt. De basis van het danken in deze tekst is dat de bediening in de gemeente Thessalonica als uitkomst heeft groei van het geloof en liefde wat absoluut nodig is in elke gemeente van God.

2. Wanneer moeten we God danken?
Het woord van God moedigt ons aan om voor alles dankbaar te zijn, dat wil zeggen in wat voor situatie we ons ook bevinden.
Marcus 8 : 6 In deze tekst zegent Jezus de zeven broden en verdeelt ze onder de discipelen, en daarna verdelen ze het aan de vele mensen. Voor het verdelen dankt Jezus eerst, als we iets willen verdelen aan anderen moeten we eerst daarvoor danken.
Lucas 17 : 16 Toen een Samaritaan genezen werd van zijn melaatsheid, dankte hij Jezus. Als wij een wonder ervaren vergeet dan niet daarvoor te danken.

3. Hoe kun je God danken?
Colossenzen 3 : 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alleen in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem. Er wordt ons twee manieren geleerd in deze tekst, dat is : in Woord en in Werk.

Dat wij een gemeente van God moge zijn die Hem steeds voor alles danken. Amen.
Wat is de wil van God?

22 September 2013

will

Joh.4 : 34 Jezus zei tegen hen: mijn voeding is het doen van de wil van God, die mij gezonden heeft, en het volbrengen van zijn werk.

Wees gegroet in de liefde van Christus!

Geliefden in Jezus, wanneer wij willen leren om de wil van God te doen, is het meest belangrijke, dat we weten of kennen wat eigenlijk de wil van God is. Als we het niet van tevoren weten, dan kunnen we het niet goed uitvoeren. En waarschijnlijk voeren we dan alleen ons eigen wil uit.

Laten we uit het woord van God leren wat eigenlijk de wil van God is die we moeten uitvoeren:
2 Cor. 8 : 5
Apostel Paulus spreekt over iemand die bereid is zijn leven te geven aan God en aan Paulus. Dat betekent dat die mensen bereid zijn om de apostelen te helpen in het uitvoeren van hun plichten bij de bediening van de gemeente Gods. Dat is nou de wil van God.

Roma 15 : 5
Paulus mengatakan pada Sidang Jemaat di Roma supaya mereka, Hidup dalam Kerukunan. itu Kehendak Tuhan yang harus dilakukan dalam semua Gereja apapun di muka bumi ini. "Hidup dalam Kerukunan."

Rom. 15 : 5
Paulus zegt tegen de gemeente in Rome dat ze moeten leven in harmonie. Die wil van God moet men uitvoeren in elke kerk hier op aarde. "Leven in harmonie ".

1 Thessalonika 4 : 3
God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht. Een rein leven en je steeds vernieuwen via het woord van God, dat is de wil van God

Efezus 4 : 24
In deze tekst wordt ons geleerd om steeds een nieuw mens te worden. Dat wil zeggen een bekeerd mens, die in zijn doen en laten een goed leven leidt en zich goed gedraagt.

Dit zijn wat wilsbeschikkingen van God die wij moeten uitvoeren. Dat wij mogen leren de wil van God op de juiste wijze uit te voeren.
Amen.
Een vruchtbaar leven

8 September 2013

fruit

Luc. 13 : 7 En hij zeide tot de wijngaardenier : Zie het is nu al drie jaar dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?

Wees gegroet in de liefde van Christus!

De Here Jezus schenkt ons een gelijkenis omtrent een grondeigenaar die een vijgeboom plant in zijn wijngaard.
Die wijngaardenier zegt tegen degene die de tuin onderhoudt, dat hij al drie jaar vrucht verlangt van die vijgeboom, maar hij heeft nooit vrucht gedragen. De grondeigenaar wordt boos en zegt dat die boom omgehakt moet worden, omdat die vijgeboom nutteloos leeft, omdat hij geen vrucht voortbrengt. Deze gelijkenis is een manier van Jezus om het leven van de gemeente (in de eerste plaats de gemeente van de Here Jezus) te verduidelijken.
De wijngaard slaat op de gemeente van Israel. Lees Jesaja 5 : 1 - 7 Christenen dat zijn de mensen van Israel. De vijgeboom slaat op de niet israelieten, of zoals ze vaak worden genoemd heidenen. Een heiden is iemand die nog niet bekeerd is of die nog niet gered is. Dus die vijgeboom in de wijngaard slaat op heidenen die reeds bekeerd zijn of gered. Dus die vijgeboom bevindt zich in de wijngaard, jammer dat hij geen vrucht draagt. En het geen vrucht dragen is gevaarlijk voor zijn eigen leven. Want zijn straf is dat hij omgehakt wordt.

Welke vruchten moeten wij voortbrengen in ons leven?
1. Mat. 3 : 8 Vrucht van bekering, betekent dat het leven verandering is.
2. Joh. 15 : 8 Vrucht dat de Vader in de hemel verheerlijkt, slaat op al wat je doet in het leven.
3. 1 Cor. 9 : 1 Vrucht van bediening. Paulus zegt dat de gemeente in Corinthus de vrucht is van bediening, dit is voor eeuwig.
4. Hebr. 12 : 11 Vrucht van de waarheid. Let goed op dit woord in deze tekst, dat wil zeggen we kunnen een goed leven leiden, goed nadenken, goed spreken, goed handelen totdat alles goed is.
5. Spreuken 12 : 14 Vrucht van het woord. Soms bepaalt een woord heel erg het resultaat dat wij ontvangen.

Welnu, dit zijn voor een deel de soorten vruchten die wij in ons leven moeten voortbrengen. Moge ons leven die soorten vruchten voortbrengen die het hart van de Heer behagen.
Amen.
Een ander mens worden

1 September 2013

newlife

1 Sam. 10 : 6 Dan zal de Geest des Heren u aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden.

Wees gegroet in de liefde van Christus!

Bovenstaande tekst spreekt over koning Saul, de eerste koning van Israel. Zodra hij door Samuel tot koning gezalfd is, vraagt Samuel Saul een groep profeten te ontmoeten zodat ook hij door de geest wordt bevangen. Toen hij de Geest had ontvangen werd hij een ander mens d.w.z. Saul is niet meer zoals hij vroeger was. Ook is hij niet meer als een gewoon iemand. Saul is door de zalfolie en de Geest van God die hem heeft bevangen veranderd. Alle gelovigen die bevangen zijn door de Geest van God moeten ook kunnen veranderen in een ander mens. Dit is niet vreemd maar het kan gebeuren door de kracht van de Geest van God.

Wat verandert er als je een ander mens wordt?
> De wijze van denken.
Iemand die vol is van de Geest van God zal, wat zijn denkwijze betreft, anders zijn dan de mensen om hem heen. Als een normaal iemand alleen maar positief en negatief denkt, zal de gelovige mens ook met zijn geloof denken.

> Levenswijze.
De levenswijze van de veranderde mens zal niet nauw en kort zijn. Dit leven zal niet alleen maar bestaan uit het lichamelijke maar ook uit het geestelijke.

> Karakter.
Er zijn vele soorten eigenschappen van de mens, om te beginnen een goede eigenschap, een slechte eigenschap, een te prijzen eigenschap en een te bespotten eigenschap. Nou alle soorten eigenschappen worden Karakter genoemd. Het karakter van iemand die een ander mens is geworden, zal ook meeveranderen.

Rom. 12 : 2 let op de zin: Verander door vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is Dus iemand die in een ander mens is veranderd, zal een mens zijn die in staat is de wil van God te kiezen en het ook uitvoeren in zijn leven.

Dat de Geest Gods ons allen moge veranderen in een ander mens.
Amen.
Het Licht des Levens

25 Augustus 2013

cahaya

Psalm 56 : 14 want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het Licht des Levens.

Wees gegroet in de liefde van Christus

Het thema van onze overdenking deze keer is het Licht des Levens. Eigenlijk is het, als ik deze woorden omkeer, makkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld dan wordt het een stralend leven. Laten we goed de betekenis van de tekst hierboven bekijken.

Er zijn 3 belangrijke punten die het wezen van de liefde God voorstellen:
1. U (God) heeft mij van de dood gered. Rom. 6 : 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Met andere woorden, als God ons van de dood, wat het loon is van de zonde, redt dan heeft God ons ook van de zonde gered.
1 Cor. 15 : 25 de laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. De liefde van God is buitengewoon, is in staat om de dood te onttronen.

2. Hij voorkomt dat ik ga struikelen. Om ons leven te bemoeilijken, zal de duivel echt hard werken om de kinderen en dienaren Gods te laten vallen. Op allerlei manieren en zo mogelijk ook het opwerpen van een steen zodat men struikelt en valt. Hoe zorgt God ervoor dat we niet struikelen?
1Petr. 2 : 8 zij zijn gestruikeld, want zij zijn niet gehoorzaam aan het Woord van God, met andere woorden: Als wij het Woord van God gehoorzamen zullen we zeker niet struikelen. Dus laat ons leren gehoorzaam te zijn aan het Woord van God.
2Petr. 1: 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en vekiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Met andere woorden we moeten onze roeping en verkiezing inde Heer steviger maken of versterken of verhogen, dat is de manier om niet te struikelen (niet vallen).

3. Ik mag wandelen in het bijzijn van God in het Licht des Levens. Bij het volgen van God zal ons leven stralen of licht verspreiden aan een ieder om ons heen, dit is het Licht des Levens. Blijf niet leven in duisternis.

Dat wij allen het Licht des Levens mogen kiezen. Amen. De Here Jezus zegent u allen.
Vrijheid

18 Augustus 2013

bebas

Psalm 111 : 9 hij heeft zijn volk verlossing gezonden, hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend; Heilig en geducht is zijn naam

Wees gegroet in de liefde van Christus

Geliefden in Jezus Christus, ik heb deze thema Vrijheid genomen vanwege het feit dat in de maand augustus het volk van Indonesia blij is omdat de 68-jarige bevrijdingsdag wordt herdacht en gevierd. Voor een land dat ooit is gekoloniseerd door een ander land is die bevrijdingsdag of die vrijheid een gebeurtenis die men niet vergeet en tegelijkertijd ook gelukkig maakt. Die vrijheid wordt verkregen via een lange en zware strijd. Vele offers heeft men gebracht en die vrijheid is dus niet goedkoop. Als we bovenstaande tekst van onze Heer goed onderzoeken, dan is die vrijheid door God gezonden aan Zijn gemeente met andere woorden de gemeente van God heeft niet gestreden voor die vrijheid. De gemeente hoeft alleen maar te wachten om die gezonden vrijheid te ontvangen. Dat is toch heel mooi?

Wat voor vrijheid heeft God Zijn gemeente gestuurd?
> Vrijheid van zonde, lees hiervoor de tekst uit Jesaja 1 : 18, Johannes 1 : 29.
> Vrijheid van ziekte en pijn, 1 Petrus 2 : 24 Jezus zelf heeft onze ziektes genezen.

God heeft ons bevrijd van alle problemen waar we last van hebben. Maar laten we goed de tekst 1 Cor. 7 : 35 bekijken, Dit zeg ik u in uw eigen belang, niet om u te beperken in uw vrijheid maar juist het omgekeerde zodat u datgene doet wat juist en goed is en God dient zonder verleidingen.

Hier zien we specifieker het begrip vrijheid wat God aan Zijn gemeente heeft gestuurd, d.w.z.
> de gemeente van God moet kiezen voor vrijheid zodat zij het juiste doen.
> de gemeente van God moet kiezen voor vrijheid zodat zij het goede doen.
> de gemeente van God moet kiezen voor vrijheid zodat zij de Heer dienen.
> En de gemeente van God moet alle plichten doen zonder verleidingen waarvandaan ook.

Dit noemen we werkelijke vrijheid, laat ons, geliefden van Jezus Christus, leven zonder onnodige en onbelangrijke begrenzingen. Onze Allerhoogste God is onze getrouwe Bevrijder. Amen.
Geduld

11 Augustus 2013

patience

Galaten 5: 22 maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,

Wees gegroet in de liefde van Kristus!

Let op, de tekst hierboven schrijft over de producten van de Heilige Geest. Geduld of gelatenheid komt op de vierde plaats, Geduld is voor iedereen een heel belangrijke eigenschap. De Heilige Geest helpt ons omvoor geduld te kiezen want in alle omstandigheden hebben we geduld nodig.
Laten we goed onderzoeken wat voor voordelen geduld heeft:

1. Prediker 10 : 4
Indien de toorn van een heerser zich tegen u verheft, verlaat dan uw plaats niet, want gelatenheid voorkomt grote misslagen. We moeten toegeven dat als de toorn op iemand valt, dan is het heel gemakkelijk dat die persoon hartzeer heeft of zich gekwetst voelt en waarschijnlijk zomaar weggaat met veel haat in zijn hart. Een goed advies van het Woord van God is dat we onze plaats niet moeten verlaten maar geduldig te zijn, goed luisteren en onderzoeken waarom men boos op je wordt en wat is de boodschap of inhoud van die boosheid? Natuurlijk wordt men boos op je omdat je een fout hebt begaan, daarom moet je juist geduldig zijn zodat er geen grotere fouten worden begaan. Geduld voorkomt dat je nog grotere fouten maakt.

2. 2 Petrus 3 : 15
Het geduld van de Heer is onze kans om geluk te verkrijgen. De Heer heeft zo'n grote geduld uitgekozen om ons die kans te geven, om mensen die nog niet bekeerd zijn de tijd te geven zodat ze het geluk kunnen ontvangen. Dat geduld geeft je de gelegenheid.

3. Hebreeen 6 : 15
Abraham heeft geduldig gewacht en zo heeft hij verkregen wat hem is beloofd Geduld geeft ons kracht, om te wachten op de beloftes van Heer totdat wij ze ontvangen.

4. Spreuken 14 : 29
de lankmoedige is groot van verstand Geduld geeft ons een groter verstand Waarom zijn mensen niet verstandig? het antwoord is dat die mensen geen geduld op kunnen brengen.

Als voorbeeld, als God ons geduld geeft en de Heilige Geest heeft als product geduld, dan moeten wij als kinderen Gods toch voor geduld kiezen? Eigenlijk moeten wij de Heilige Geest vragen ons hart met geduld te verzegelen.
Amen.
Nederigheid

28 Juli 2013

rendahHati

Psalm 37:11 maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede

Wees gegroet in de liefde van Kristus!

Geliefde vrienden in Jezus Kristus, nederigheid is een eigenschap die op een hoog peil staat en bij God geliefd, en de duivel heeft er een hekel aan vooral als hij ziet dat de kinderen Gods nederig kunnen zijn.
Laat ons overdenken hoe je nederig zijn kunt praktizeren.

1. Efez.4:2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid en elkander in liefde te verdragen
Nederig zijn in de praktijk is ten eerste "zachtaardig te zijn zowel in je gedrag alsook in je spreekwijze en ten tweede "geduldig zijn"met andere woorden niet snel geëmotioneerd raken".

2. Filip.2:3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag ; doch in ootmoedigheid achte de één de ander uitnemender dan zichzelf
Nederig zijn in de praktijk "een ander belangrijker te achten dan jezelf "

3. Spreuken 11:2B maar wijsheid is bij de ootmoedigen
In de praktijk " een wijs persoon kan men zien aan zijn levenswijze, niet onverschillig zowel op financieel gebied als in de manier waarop hij beslissingen neemt.

4. 1 Petrus 5: 5A evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de ouderen
Voornamelijk gericht aan kinderen Gods die aktief zijn in de evangelisatie in Gods kerken.
Nederig zijn in de praktijk " jonge mensen moeten eerbied hebben voor oudere mensen "

Dit zijn verschillende voorbeelden uit Gods Woord zelf, hoe nederig te zijn.
Veel succes met het nederig zijn. Gods Zegen. Amen
Gods volk die ijverig is in goede werken

21 April 2013

helping

Titus 2 : 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheden, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Beste wensen in de liefde van Christus

ls wij bovengenoemde vers bestuderen, dan begrijpen wij dat het doel van het lijden van Christus is, dat wij het volk van God worden in goede werken.
Vele mensen in deze wereld zijn slecht, kwaadaardig, zondig, foute werken en daardoor verlangd de Heer een volk die bereidwillig en in staat is om goede werken te doen.

Galaten 6 : 9-10 Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Romeinen 12 : 8 deze vers verteld ons dat wij ijverig behoren te zijn in alle gaven en talenten die ons reeds is gegeven.

Laten wij alle gaven en talenten die door de Heer ons is toevertrouwd en kunnen uitvoeren, vol ijverigheid uitvoeren, zodat het vrucht mag brengen die de hart van de Heer zal verblijden.

We kunnen dit vergelijken met de vers Matteus 25 : 26-30 die het verhaal verteld over de luie slaaf die zijn talenten uit angst niet goed heeft gebruikt.

Romeinen 12 : 11 ..in ijver onverdroten, vurig van Geest, dient de Here.

Laat onze ijverigheid als het volk van God altijd vurig zijn, totdat de Here terugkomt voor de tweede keer om ons op te halen. Wees ijverig in goede werken als het volk van God. Amen.
De functie van het oor.

14 April 2013

listenToTheVoiceofGod

Job 34 : 3 Want het oor toetst de redenen, gelijk het gehemelte de spijze proeft.

Beste wensen in de liefde van Christus

Er zijn 9 soorten woorden :
1. Een vriendelijk woord: Efeziers 4 : 29 ..een goed woord, tot opbouw.. II Tessalonicenzen 2 : 17 ..en maak ze sterk in alle goed werk en woord. Spreuken 12 : 25 ..maar een goed woord verblijdt het.
2. Eerlijke woorden: Lucas 20 : 21 ..dat Gij rechtuit spreekt en leert..
3. Opbouwende woorden : Jesaja 50 : 4 woorden die ons een nieuwe geest geven en enthousiasme.
4. Zoete woorden : Hooglied 4 : 11 ..honing en melk is onder uw tong..
5. Versterkende woorden : 1 Samuel 17 : 31-32 de woorden van koning David: verlies de moed niet..
6. Juiste woorden : Efeziers 6 : 19 de juiste woorden om het evangelie te verkondigen. I Timoteus 1 : 15 woorden die geloofd en aangenomen worden.
7. Nuttige woorden : II Koningen 5 : 14 nuttige woorden die ons kunnen genezen als wij ze opvolgen.
8. Zegende woorden : Kolossenzen 4 : 6 liefdevolle woorden die tot zegen zijn.
9. Exacte/Gepaste woorden : Spreuken 15 : 23 exacte/ gepaste woorden op zijn tijd. Spreuken 25 : 11 gouden woorden zoals op een zilveren schaal.

Laten wij onze eigen oren daarom op een goede manier gebruiken zodat wij daarom ook de juiste woorden gebruiken. Amen.
Ware volgelingen van Christus

7 April 2013

Come to Christ

Beste wensen in de liefde van Christus
Hoe kunnen wij ware volgelingen zijn van Christus?

Lees en bestudeer Markus 10 : 28-31 grondig. Een belangrijke verklaring is dat Petrus zeide: wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. Dit betekend dat als wij Christus willen volgen, is dat wij toelaten om alles achter te laten, zoals bezittingen, populariteit, wereldse verbintenissen, verlangens naar het vlees, zodat niks ons kan tegenhouden om een volger te zijn van Christus.

We kunnen dit ook vergelijken met wat de apostel Paulus zeide in Filippenzen 3 : 7-9 ..alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dit kan alleen ontstaan uit de diepste wil van onze eigen harten.

Marcus 10 : 29 verteld ons over de reactie hierop van Jezus: ..er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug..(en verder) Dit betekend het eeuwig leven in de hemel.

Met de goede motivatie en de bereidwilligheid van Petrus, komende uit de oorsprong van Jezus als bron, kan het evangelie doorgegeven worden en verteld. Vrees niet om je eigen verliezen en dingen die je moet opgeven, zolang je dat doet in bereidwilligheid voor de bediening en evangelie (woord van God) van Christus. We zullen groot loon ervoor ontvangen; nu en in de toekomst. Amen.
Petrus verloochend Jezus 3x

31 Maart 2013

PeterDenial

Groet in de liefde en welvaart van Kristus.

Om het paasfeest van dit jaar te vieren, wil ik graag uitleggen hoe een bijzondere discipel zoals Petrus, Jezus toch kon verloochenen tot wel 3 keer aan toe.

Matteus 26 : 69-75 schrijft over de verloochening van Petrus. (vers 69-70) Terwijl Petrus buiten in het hof zat, zeide een slavin dat Petrus samen met Jezus de galileer was, maar dit werd door Petrus ontkend. (vers 71-72) Petrus verhuisde naar het portaal om misschien minder op te vallen, maar werd door een ander aangesproken dat hij samen met Jezus de Nazoreer was. Petrus ontkende dit met een eed om mensen te overtuigen dat hij Jezus niet kende. (vers 73-74) Meer mensen verzamelden zich en zeiden met zekerheid dat Petrus bij Jezus hoorde omdat zijn uitspraak hem verraadde. Ze gebruikten zijn uitspraak als bewijs. Petrus was een buitengewone discipel maar toch viel triest.

In Matteus 14:22-32 Petrus liep over het water samen met Jezus. In Matteus 16:13-20 Toen Jezus vroeg wie de zoon des mensen is kreeg Petrus een openbaring van de Vader in de hemel. In Matteus 17:1-4 Jezus nam Petrus mee de berg op om te bidden en daar zag hij dat Jezus van gedaante veranderde en zag Jezus samen met Mozes en Elijah. In Matteus 26:36-46 Jezus nam Petrus mee naar de tuin Getsemane om te gaan bidden, maar dit keer sliep Petrus. Zo buitengewoon zijn de ervaringen van Petrus maar toch viel hij.

Een ieder kan vallen, laten wij daarom blijven bidden en waakzaam zijn.